Církevní základní škola Borohrádek

Pro rodiče budoucího prvňáčka / nového žáka

Úvodní stránka > Vzdělávání na míru > Pro rodiče budoucího prvňáčka / nového žáka

Mluvte s rodinami, jejichž děti navštěvují naši školu nebo k nám v minulosti chodily. Máte možnost získat přesné informace o tom, jak se jim ve škole líbí a jak pracujeme.

Přemýšlejte nad tím, co od školy očekáváte, do jaké míry se do vzdělávání svých dětí chcete zapojit sami. Podporujeme rodiče v otevřenosti, sdílení vlastních přání i obav, a také jsme rádi, když se podílejí na životě školy.

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Rozhodnutí o konání zápisu a kritéria pro přijímání žáků do první třídy Církevní základní školy Borohrádek pro školní rok 2024/2025,

(dále jen ZŠ)

Termín zápisu: Zápis se koná v souladu s § 36 odst. 4 § 46 zákona č. 561/2004 Sb. v sobotu 6. 4. 2024. Rodiče dětí, kterým byl udělen v minulém školním roce odklad školní docházky (dále odklad PŠD), musí požádat o zapsání znovu.

Předpokládaný počet přijímaných žáků: pro školní rok 2024/2025 budeme přijímat 15 žáků.

Organizace zápisu:

a) Elektronicky 

V sekci Dokumenty - Google formuláře vyplňte elektronicky přihlášku k zápisu, kterou vytiskneme a vy ji v den prezenčního zápisu podepíšete. Přihlášku elektronicky odešlete. O tom, zda nám přihláška byla doručena vás bude informovat automatická odpověď. 

V dalším kroku vám odešleme e-mail, kde bude vaše přidělené registrační číslo a třicetiminutové časové okno pro váš zápis (v čase9.00 – 11.30 hodin).

 

b) Elektronicky se nám to nedaří

V případě, že se vám nepodaří elektronicky přihlášku vyplnit, zavolejte si do školy o přidělení registračního čísla (tel. 494 381 228, 608 774 470), přihlášku potom vyplníte ve škole, případně vám ji můžeme dát v papírové formě.

c) Chceme pouze prezenčně na místě

Pokud se nepřihlásíte elektronicky předem, vyčkáte, než se při prezenčním zápisu uvolní místo. Celý systém je nastavený tak, aby děti nemusely dlouho čekat a zápis byl příjemným rituálem pro všechny rodiny. Předregistrace však není povinná, můžete dorazit přímo na zápis.

K zápisu s sebou přineste občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte. Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, vezměte ještě doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a doporučení od dětského lékaře

Průběh zápisu:

 

Zápis bude probíhat v kombinaci elektronicky (přihláška a pořadové číslo) a prezenčně (hravou formou bude ověřována školní zralost dítěte programem Hrajeme si na školu, který trvá 20 minut). Zákonný zástupce odešle do 5. dubna 2024 Žádost o přijetí, kde vyplní všechny požadované náležitosti, v dalším e-mailu obdrží registrační číslo a časové okno pro prezenční část zápisu. Termín podání žádosti o přijetí nemá na přijetí žádný vliv.
Osobní přítomnost uchazečů a zákonných zástupců u zápisu 6. 4. 2024 je povinná.
• Doporučujeme účast uchazeče na interaktivně-vzdělávacím programu „Hrajeme si na školu“ pro motivaci uchazečů a soulad mezi zájmem dítěte a vzdělávacím programem školy.

 

Kritéria pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2024/2025:

Ověření předpokladů uchazeče ke vzdělávání v průběhu prezenční části zápisu podle školního vzdělávacího programu školy zejména s ohledem na  

 

• jeho komunikační a jazykové schopnosti a řečové dovednosti (povinná výuka anglického jazyka od první třídy), max. 5 bodů
• jeho motorické dovednosti (jemná motorika a koordinace pohybu při grafomotorickém nácviku ve výuce českého jazyka), max. 5 bodů
• jeho prostorové vnímání (základní matematické a obrazové pojmy a porovnávání při výuce matematiky), max. 5 bodů
• jeho samostatné vyjadřování a sociální zdatnost (spolupráce s učitelem, spolužáky, respektování pokynů, aktivní účast v projektové výuce), max. 5 bodů

 

Doplňková kritéria (při rovnosti bodů)

1. Vzdálenost bydliště od školy (měřeno dle www.mapy.cz)
2. Dítě má sourozence, který v době zápisu navštěvuje Církevní základní školu Borohrádek, a zároveň bude jejím žákem v době nástupu uchazeče do 1. třídy základní školy (v případě rovnosti bodů rozhoduje počet sourozenců).
3. V případě rovnosti bodů a překročení stanovené kapacity bude u daných uchazečů rozhodujícím kritériem los. Losování budou přítomni zástupce vedení školy, zástupce zřizovatele a zástupce školské rady. O výsledku losování bude proveden zápis.

 

Kritéria byla stanovena v souladu se zákonem 561/2004 Sb. §36 a §46., s použitím stanoviska MŠMT ze dne 10. 2. 2023, novelou vyhlášky 48/2005 Sb. účinnou od 1.1.2023 a Doporučením veřejné ochránkyně práv Sp. zn.: 82/2015/DIS/BN.

 

Podle počtu bodů dosažených jednotlivými uchazeči při zápisu a dalšími výše uvedenými doplňkovými kritérii stanoví ředitelka školy jejich pořadí.

 

Výsledky zápisu zveřejní ředitelka školy nejpozději dne 9. 4. 2024 na webových stránkách školy a na hlavních dveřích školy.

 

V Borohrádku dne 1. 3. 2024

Mgr. Jitka Kadrmasová, ředitelka školy

 

CO BYS MĚL(A) ZNÁT K ZÁPISU?

  • umět recitovat básničku nebo zazpívat písničku
  • určit barvy včetně doplňkových
  • umět se orientovat v prostoru - vpravo, vlevo, nahoře, dole, vpředu, vzadu
  • určit geometrické tvary
  • nakreslit lidskou postavu
  • vědět, jak se jmenuješ, kolik ti je let a kde bydlíš